Content Management Powered by CuteNews
 

Albüm
Eski Devir Bahçeleri

Tanıtım, Sayı 5

Hayli zamandır, yalnızca en nadide beste ve semaileri sırayla dinleyebileceğim bir albümün tahayyülünü ederken, uzun süre gözümden kaçmış olan bir CD elime geçiverdi çok yakın bir zamanda. Alâeddin Yavaşça üstadımızın o kendine has aristokrat tavrıyla okuduğu beste ve semaileri, ağır ağır, huşuyla dinlemenin keyfine vardıran bu albüm, KAF Müzik’ten yayınlanmış. “Eski Devir Bahçeleri - Besteler ve Semailer” isimli CD, 70 dakikalık bir Yavaşça keyfi veriyor. CD’deki eserlerin listesi şöyle:

 

  1. Şebnem gibi saçılsın hûn-i eşk-i pür-revânım - Hüseynî Beste / Zaharya

  2. Açıldı gonca-i bahârım pür oldu - Hüseynî Ağır Semâî / Kömürcüzâde Mehmed Efendi

  3. Kemân-ı aşkını çekmek o şûhun hayli müşkîlmiş - Suzidilârâ Beste / III. Selim

  4. Çîn-i giysûsuna zencîr-i teselsül dediler - Suzidilârâ Beste / III. Selim

  5. A gönül cür'a mıyız ka'r-ı penâh eyleyelim - Suzidilârâ Ağır Semâî / III. Selim

  6. Bin cefâ görsem ey sanem senden - Acemaşîrân Beste / Zekâi Dede Efendi

  7. Ey lebleri gonca yüzü gül serv-i bülendim - Acemaşîrân Ağır Semâî / İsmail Dede Efendi

  8. Gel ey nesîm-i sabâ hatt-ı yardan ne haber - Isfahan Beste / Itrî

  9. Yâ Rab kime feryâd edeyim yârin elinden - Isfahan Ağır Semâî / Itrî

 10. O güzel gözlerine hayrân olayım  - Isfahan Yürük Semâî / Dellâlzâde İsmail Efendi

 11. Gelince hatt-ı muanber o meh-cemâlimize - Evcârâ Beste / Küçük Mehmed Ağa

 12. Sâkî çekemem va'z-ı zarîfâneyi boş ko - Evcârâ Yürük Semâî / Küçük Mehmed Ağa

 13. Misâlini ne zemîn ü zemân görmüştür - Sultânîyegâh Beste / İsmail Dede Efendi

 14. Cân ü dilimiz lûtf-ı keremkâr ile ma'mûr - Sultânîyegâh Beste / İsmail Dede Efendi

 15. Nihân ettim seni sînemde ey meh-pâre - Sultânîyegâh Ağır Semâî / İsmail Dede Efendi

 16. Şâdeyledi cân ü dilimi şâh-ı cihânım - Sultânîyegâh Yürük Semâî / İsmail Dede Efendi

 17. Nevcivânım lûtfedip mesrûr-ı şâd eyle beni - Bayâtîarabân Beste / Hacı Sâdullah Ağa

 18. Rakseyleyicek nâz ile ol âfet-i Mısrî - Bayâtîarabân Ağır Semâî / Hacı Sâdullah Ağa

 19. Hicr-i lebinde yârin bir dil ki oldu nâhoş - Hicazkâr Beste / Zekâi Dede Efendi

 

CD kapağının tasarımı çok hoş. Son zamanlarda yaygınlaşan kartonet tipi kapak kullanılmış. Kapaktaki donuk, solgun renkler ve fotoğrafların siyah-beyazlığı, hoş bir “eskilik” havası veriyor. Kapağın içinde Yavaşça’nın kısa bir biyografisi var. Bir tenkidle başlamak istemezdim; fakat insan mecbur kalıyor. Kapağı ilk elime alıp jelatinini açtığımda CD’nin mahfuz olduğu hazne, olduğu gibi elimde kaldı! Böyle güzel tasarımlı bir CD için kötü bir durum. Üretici firmaların bu konuda daha hassas ve yapımcı firmaların da daha takipçi olması gerekiyor.

 

CD’nin bir eksiği de güftelerin ufak bir kitapçık halinde dahil edilmemiş oluşu... Güfte sahiplerinin yazılmış oluşu ise koca bir artısı. (Güftekârların zamanımızda 2. plânda kalması, belki de 50-100 kişilik korolarda icrasıyla güftelerinin tek kelimesi dahi anlaşılamaz hale gelen musikîmizin bu durumuyla paralellik gösteriyor ne yazık ki. Bu açıdan güfte sahiplerinin de isimlerinin zikredilmiş olması önemlidir.) Ayrıca; eğer biliniyorsa; kayıtlarda refakat eden sazendelerin de isimlerinin zikredilmesi gerekirdi. Bu büyük bir eksiklik, hatta ihmaldir. Bir veya üç-beş kişinin ihmali değil, hepimizin ihmalidir. Aynı mesele üzerinde geçen sayıdaki yazısında editörümüz, sevgili kardeşim Okan da durmuştu. Ben de bu konuya kısaca değinmeden edemeyeceğim. Maalesef bilgiyi kayıt altına alma-arşivleme geleneğimizin olmayışı, ferdî çabaların da halen yetersiz oluşu, bu gibi çok önemli teferruatı kaçırmamıza sebep oluyor. Çok kıymetli olan kayıt tarihimizin bir bölümünü karanlıklara terkediyoruz. Halbuki internette şöyle kısaca bir gezintiye çıksak, Avrupa’daki herhangi bir klasik müzik/caz/pop konserinde kimlerin neleri çaldığına dair hayli fazla bilgiye rast geliriz. Ses kaydı koleksiyoncularının bu gibi detaylara dikkat göstermeye başlaması ve hatta bu meseleler hakkında heveslilerin araştırmaya sevkedilmesi, başta üniversiteler olmak üzere bütün kültür kurumlarımızın önemli bir vazifesi olmalıdır. Sadece tüketmeyi değil, bilgi üretmeyi, bilgi kazanmayı ve kazandırmayı da bilmemiz gerekir.

 

Albümde yer almış eserlerin çoğu bir çoğumuzun pek iyi bildiği eserler. Dellâlzâde’nin harikulâde eseri Isfahan Yürük Semâîinin bildiğim kadarıyla piyasada yayınlanmış, CD olarak ulaşılabilen tek icrası bu CD’de. Ayrıca İsmail Dede’nin Sultânîyegâhlarının, 2 beste, ağır ve yürük semaileriyle takımı tamamlanmış. Evcârâ ve Bayâtîarabân gibi pek okunmayan/icra edilmeyen 2 nadide makamdan 2’şer eser dahil edilmiş olması da, yayınlanmış CD repertuvarımız açısından önemli gelişmeler. Tabii bunlar Alâeddin Yavaşça’nın üslûbuyla bir araya geldiğinde daha bir kıymet kazanıyorlar. Genç hânendeler için ders mahiyetinde bir albüm.

 

Ses kayıtlarının bazılarında, gereksiz yere fazla gürültü giderici kullanmanın (noise reduction) etkisiyle oluşmuş dijitalize hışırtılar var. Eski kayıtları o kendine has plâk çıtırtısı ve bant hışırtısıyla seven bir dinleyici olarak; orijinal analog hışırtıyı, gayet yapay duyulan ve bir yerden itibaren insanın âsâbını bozan dijital hışırtıya her zaman tercih ederim. Ayrıca şahsî tecrübelerimin ışığında da söyleyebilirim ki, eğer illa sesin düzeltilmesi gerekiyorsa, azıcık daha hassas bir uğraşla çok daha iyi neticeler elde etmek mümkündür. Günümüzün bilgisayar teknolojisi buna uygundur. Editingle uğraşanların bu hususa daha fazla özen göstermesi ve kaydın orijinalliğini olabildiğince muhafaza etmesi gerektiği kanısındayım.

 

Son söz: Son zamanlarda yayınlanmış en güzel bir kaç CD’den biri diyebilirim. En kısa zamanda edinin. Alâeddin hocamızın okuduğu, (varsa) şahsî koleksiyonlarda mevcut başka klâsik eserlerin de bir an önce yayınlanması ve kayıt reperuvarımıza kavuşturulmasını diliyoruz (biraz daha özen göstererek). Artık belli başlı 2-3 gayretli şirket dışındaki plâk şirketlerinin de ticari mahiyetteki, kıymetsiz ve basit etiket yapımlarının peşinde koşmaktansa, böyle güzel projeleri hayata geçirmesi gerekiyor. Çünkü kalıcı olan bunlardır.

 

Korkutalp Bilgin
Albüm
Eski Devir Bahçeleri
, Tanıtım, Sayı 5


Saz ve Söz Bağımsız Türk Müziği Yayını olarak yazılarımızdan alıntı yapıldığında kaynak belirtilmesini rica ederiz.
www.sazvesoz.net | bilgi@sazvesoz.net